Har du rett til fritak for gevinstbeskatning etter salg av bolig?

Gå til innhold

Har du rett til fritak for gevinstbeskatning etter salg av bolig?

Published by Advokat Talsnes i 1 · 15 juli 2017
[image:image-0]

Særskilt for boligeiendom:


Gevinst ved realisasjon av boligeiendom er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt (jf. sktl. § 9-3):

1) Eieren har eid eiendommen i mer enn 1 år når realisasjonen finner sted eller avtales. Dersom huset er oppført av eieren, løper ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført, og

2) eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst 1 av de siste 2 årene før realisasjonen. Når arbeid eller helse eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid brukshindringen foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon/ skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen, godskrives den andre ektefellens botid.
Tilsvarende gjelder etter samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles barn.


Hurdalsmeglerens kommentar:

Det vil si at både eiertid og botid må være oppfylt. Eiertid løper fra overtakelsestidspunktet til realisasjonstidspunktet (det tidspunkt som kommer først av bindende avtale eller overtagelse).

Botid løper fra innflyttingsdato til det tidspunkt som kommer først av bindende avtale eller utflyttingsdagen.


Særskilt for landbrukseiendom:

Dersom landbrukseiendom er solgt etter en eiertid på 10 år til nærstående med arverett for under 75% av omsetningsverdien, vil selger fritas for gevinstbeskatning (jf. skatteloven § 9-13). Gevinstfritaket omfatter realisasjon til arveberettiget slektning av selgerens ektefelle.

4.6 / 5
5 reviews
4
0
1
0
0
Enter your rating:
Tilbake til innholdet