Artikkel Barnerett Foreldreansvar - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Artikkel Barnerett Foreldreansvar
 
Hva:
 
Foreldreansvar innebærer ifølge barneloven «rett og plikt» til å ta avgjørelser for barnet når det gjelder personlige forhold.

Den som har foreldreansvar står ansvarlig for å gi barnet en «forsvarlig oppvekst og forsørgelse», og sørge for at barnet får utdanning etter «evne og anlegg».
 

Kun den ene har foreldreansvar:
 
Den som har foreldreansvaret alene, bestemmer hvor barnet skal bo. Dette innebærer også at han/hun kan flytte ut av landet sammen med barnet.
 
Den som ikke har foreldreansvar, kan ikke reise ut av landet med barnet uten samtykke fra den som har foreldreansvaret. Dersom den som blir nektet slikt samtykke likevel ønsker å ta barnet med på utenlandsreise, må eventuelt ta opp spørsmålet i domstolen.
 
Etter passloven kan den som har foreldreansvaret alene, bestemme hvorvidt barnet skal ha eget pass.

I forhold til helsetjenester er det den som har foreldreansvaret som informeres dersom barnet er under 16 år.  Videre er det nok at en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet og operasjoner).

Den eller de som har foreldreansvar er verge for barnet etter vergemålslovens bestemmelser. Før barnet er 15 år, råder denne over barnets inntekter og eventuelle gaver barnet har mottatt fra andre.


Dersom foreldrene ikke bor sammen, men har delt foreldreansvar:

Mange lever i denne ordningen i dag. Den som har barnet boende fast hos seg, bestemmer over de vesentlige sider av omsorgen for barnet. Eksempler: valg av barnehage, hvor i Norge barnet skal bo og andre store og små avgjørelser om dagliglivet.

I forhold til helsetjenester det nok at en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet (f.eks. behandling av øreverk, halsbetennelse, influensa, skrubbsår osv.).

Videre er det tilstrekkelig at en av de som har foreldreansvar samtykker til helsehjelp dersom kvalifisert helsepersonell mener dette er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. For at det skal være unødvendig med samtykke fra begge foreldre (med foreldreansvar), må det være risiko for noe mer enn en ubetydelig skade eller ubehag for barnet. Ifølge lovens forarbeider vil det si at den ene med foreldreansvar ikke kan hindre at den andre med foreldreansvar samtykker til behandling som beskytter barnet mot en ikke ubetydelig skade. En slik skade omfatter skade som medfører redusert livskvalitet som følge av smerte eller lidelse, problemer med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå, eller utsatt behandling kan innebære at fremtidig behandling blir mer risikofylt eller omfattende.
 
Endring om å ta eller endre navn på barnet krever at samtykke fra dene som har foreldreansvar.


Hvem:

Foreldre som er gift, har felles foreldreansvar.

Dersom foreldrene ikke er gifte, har mor foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene bor sammen, og farskap eller medmorskap er fastsatt (meld fra), og foreldrene er folkeregistrert på samme adresse her i landet, eller erklærer i melding til folkeregisteret at de bor sammen her i landet, skal folkeregisteret registrere at foreldrene har delt foreldreansvar.


Vi er skilte:

Rettspraksis (Rt-2003-35 a33) har slått fast at: «I dag er regelen ved samlivsbrudd således felles foreldreansvar med mindre særlige grunner tilsier at den ene av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene


Vi har ikke foreldreansvar, men begge foreldre er enige om å dele foreldreansvaret:
 
Sørg for å inngå en avtale om foreldreansvar. Husk at denne ikke er gyldig før den er meldt til folkeregisteret.


Jeg vil ha foreldreansvar, men får det ikke:
 
Dersom den andre ikke vil inngå avtale om foreldreansvar, vil man muligens måtte ta saken inn for domstolene.


Jeg vil ikke at den andre skal beholde foreldreansvar:
 
Da må du muligens regne med å måtte gå til retten. Ta gjerne kontakt for nærmere rådgivning.


Jeg vil ikke at den andre skal få del i foreldreansvaret:
 
Dersom du avviser den andres forslag om å få dele foreldreansvaret, vil det være opp til denne hvorvidt han/hun ønsker å forfølge dette spørsmålet rettslig.


Jeg vil gå til retten:
 
Ta gjerne kontakt for nærmere avklaring av om det er noe du bør tenke på forhånd.

Husk også at man må kunne legge frem gyldig meklingsattest før man eventuelt går til sak. Meklingsattest kan gis når partene har møtt til en times mekling hos en godkjent mekler.

 
Mekling:

Husk at det kan være mulig å løse saken under meklingen. Dersom dere der klarer å inngå avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær under meklingen, er dette som oftest til barnets beste.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer dine rettigheter før du går til mekling.

 
Uavhengig av ovenstående:
 
Husk at saker etter barneloven først og fremst fokuserer på hva som er til barnets beste. Dette innebærer som oftest at foreldrene må være villige til å strekke seg litt for barnet skal få anledning å bli tilknyttet til begge foreldre.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet